מצודות על משלי כ ח

מצודת דוד

"מלך" - כאשר יושב ה' על כסא דין, אז מפוזר ושטוח בעיניו כל רעות בני האדם, אף אם עשאום בסתר.

מצודת ציון

"מזרה" - ענין פרישה ושטיחה, כמו (משלי א): "כי חנם מזורה הרשת".