מצודות על משלי כ ה

מצודת דוד

"מים עמוקים" - דרך החכם להסתיר עצתו בעומק הלב, ויקשה לזולתו להשיגה, הרי היא כמים עמוקים שאי אפשר לשאוב המים התחתונים. אבל איש תבונה ידלנה, כי מתחלה ישאוב העליונים ויוכל לשאוב אח"ז את התחתונים, ור"ל מתחילה יחקור הדברים המסתעפים עד אשר יבין את העצה הטמונה בלב.

מצודת ציון

"ידלנה" - ענין שאיבה, כמו (שמות ב): "דלה דלה לנו".