מצודות על משלי כ ב

מצודת דוד

"נהם" - כנהמת הכפיר כן מאוים פחד המלך על מי אשר יכעס עליו, והמכעיסו מחסר נפשו, כי יסתכן בעצמו ועובר על "ירא את ה' בני ומלך".

מצודת ציון

"נהם" - כן נקרא שאגת האריה.

"אימת" - מלשון אימה ופחד.

"מתעברו" - מלשון עברה וכעס.

"חוטא" - ענין חסרון, כמו (שופטים כ): "קולע באבן אל השערה ולא יחטיא".