מצודות על משלי כ א

מצודת דוד

"לץ היין" - שותה היין הוא לץ, ושותה השכר יהמה ויצעק בשכרותו, וכל השוגה בו, ר"ל כל מי שישגה בו בדעתו לחשוב הואיל והיין מפקח ארבה א"כ בשתייתו, הנה באמת לא יתחכם, כי אף אם מעוטו יפה רובו קשה.

מצודת ציון

"הומה" - ענין צעקה.

"שוגה" - מלשון שגגה.