מצודות על משלי כט כו

מצודת דוד

"מבקשים" - ישאלו ויבקשו ממנו ליתן להם שררה מה, כאילו הדבר מסור בידו; אבל לא כן הוא, כי מה' כל משפט איש, כמו שאמרו רז"ל "אפילו ריש גרגותא מן שמיא מנו ליה".

מצודת ציון

"משפט" - ענינו דבר הראוי, וכן (מלכים ב יא): "על העמוד כמשפט".