מצודות על משלי כט יח

מצודת דוד

"באין חזון" - באין נבואה, יבוטל העם מקנין המוסר; אבל השומר עסק התורה אשרי לו, כי המאור שבה מחזירו למוטב.

מצודת ציון

"יפרע" - ענין השבתה ובטול, כמו (משלי א): "ותפרעו כל עצתי".