מצודות על משלי כט טז

מצודת דוד

"ברבות" - בעת גדלו הרשעים ומושלים בעם יתרבה הפשע, כי תאותם על הפשע; והצדיקים שלא אחזו בפשע יראו במפלתם, וישמחו על אשר לא נמשכו אחריהם.

מצודת ציון

"ברבות" - ענין גדולה.