מצודות על משלי כט ז

מצודת דוד

"דין דלים" - ייסורי הדלים ודוחק עניים.

"לא יבין" - לא יתן לב להבין ולדעת מחסורם.

מצודת ציון

"דין" - משפט יסורים.