מצודות על משלי כט א

מצודת דוד

"איש תוכחות" - הצריך אל התוכחה ומקשה ערפו ולא יאבה לשמוע, ישבר פתאום ואין מי ירפא לו.