קטע:מצודות על משלי כח כג

מצודת דוד

"מוכיח" - המוכיח את מי ומפרישו מן העבירה, הנה אחר שפירש מן העבירה ימצא המוכיח חן יותר ממי שדיבר עמו בחלקלקות וייפה מעשיו בעיניו.