מצודות על משלי כח יח

מצודת דוד

"יושע" - מן הצרות הרבות אשר סבבוהו.

"באחת" - בבוא צרה אחת, נופל בה בלי תקומה.

מצודת ציון

"ונעקש" - ענין עקום.