מצודות על משלי כח יד

מצודת דוד

"מפחד תמיד" - מהדבר המפחיד, ונשמר ממנו.

"ומקשה" - המחזק לבבו, ולא יחת מדבר המפחיד ולא נשמר ממנו, הנה, הוא יפול בהרעה ההיא.

מצודת ציון

"ומקשה" - מלשון קשה וחזק.