מצודות על משלי כח יג

מצודת דוד

"מכסה" - המכחש פשעיו, לומר 'לא עשיתי מאומה רע';

"ומודה ועוזב" - המודה שפשע ועוזב אותו ולא יפשע עוד, ירוחם מה' ומעביר פשעיו.