קטע:מצודות על משלי כח י

מצודת דוד

"משגה" - המכשיל את הישרים לשגות ללכת בדרך סכנה, הנה המכשיל עצמו יפול בהסכנה ההיא; אבל התמימים המוליכים בדרך ישר, גם הם ינחלו טוב

מצודת ציון

"משגה" - מלשון שגגה.

"בשחותו" - מלשון שחת ובור, ור"ל תקלה וסכנה.