מצודות על משלי כח ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מרבה הונו" - המרבה הונו בנשך ותרבית, הנה לא לעצמו יקבץ ההון, כי המקום יקחנו ממנו ויתננה למי שחונן את הדלים.

מצודת ציון

"הונו" - מלשון הון ועושר.

"בנשך ותרבית" - נשך בכסף ותרבית באוכל, וכן נאמר (ויקרא כה): "את כספך וגו' בנשך, ובמרבית וגו' אכלך".

"לחונן" - מלשון חנינה ומתנה.