מצודות על משלי כח ז

מצודת דוד

"נוצר" - השומר את התורה, יאמרו עליו שהוא בנו של איש מבין, ובעבור הבינה הזהיר את בנו לשמור התורה, אם-כן מכבד את אביו במעשיו.

אבל המחבר עצמו לזוללים לרדוף אחר התאוה ויעזוב בזה את התורה, הנה בזה יכלים את אביו, כי יאמרו הבריות: אביו היה סכל ולא למדו מעולם דעת התורה.

מצודת ציון

"ורועה" - ענין חבור וריעות.

"זוללים" - מרבים באכילה.