מצודות על משלי כח ד

מצודת דוד

"עוזבי תורה" - אלו שאחזו בתורה ועזבוה יהללו עוד את הרשע, אם-כן המה גרועים ממנו, כי הרשע יודע בעצמו שלא טובים מעשיו אבל יעשה לתאבון, אבל הם מהללים מעשיו; וכמו שאמרו רז"ל: "שנה ופירש יותר מכולם".

"יתגרו בם" - יעשו מריבה עם הרשעים, אף אם רבים המה לא יחניפו אותם.

מצודת ציון

"יתגרו" - מלשון תגר ומריבה.