קטע:מצודות על משלי כח ג

מצודת דוד

"ועושק דלים" - דבר בהווה, כי העשיר אין מניח לגזול עשרו כי חזק הוא ממנו.

"מטר" - הרי הוא כמטר שוטף בחזקה וגורף הזרעים ואין לחם, אף כי דרך המטר להגדיל התבואה מכל-מקום לפעמים עוד יפסיד, כן הרש הזה חושב להרבות הונו בגזל ועוד יבוא לו חסרון.

מצודת ציון

"סוחף" - ענין שטיפה וגריפה, כמו (ירמיהו מו): "נסחף אביריך".