מצודות על משלי כז יד

מצודת דוד

"מברך" - המשבח רעהו בקול גדול בפרסום רב בכל בוקר בהשכמה, ר"ל בתמידות ובזריזות, הנה לקללה תחשב לו, כי כאשר ישבחוהו בנדיבות לב, רבים יחלו פניו ומחסרים עשרו.

מצודת ציון

"מברך" - ענין התפארות, כמו (ישעיהו סה): "אשר המתברך בארץ".