קטע:מצודות על משלי כז יג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"קח בגדו" - קח בגד הערב למשכון ולא תאשם בזה, כי מעצמו נעשה ערב בעבור הזר והכניס עצמו בזה.

"ובעד נכריה" - כפל הדבר במ"ש, ולומר בין ערב בעבור איש בין בעבור אשה עניה סוערה.

מצודת ציון

"חבלהו" - ענין משכון, כמו (שמות כב): "אם חבול תחבול".