מצודות על משלי כו כז

מצודת דוד

"כורה" - החופר בור לרגלי חבירו, סופו הוא עצמו יפול בה; וכן הגולל אבן על חבירו, סופו תשוב אליו; וכפל הדבר במ"ש, ור"ל: החורש רעה על חבירו הוא עצמו יוכשל ברעתו.

מצודת ציון

"כורה" - חופר, כמו (תהלים ז): "בור כרה".

"שחת" - בור, כמו ויפול בשחת (שם).

"וגולל" - מלשון גלגול וסבוב.