קטע:מצודות על משלי כו יט

מצודת דוד

"כן איש" - כן המרמה את רעהו, וכאשר ירגיש בדבר ישיב לומר הלא לשחוק עשיתי וכוונתי היתה לגלות לך - הנה ידוע תדע שלא כן הוא, והשמרו ממנו, כי דעתו לרמות כאשר ימצא ידו.