מצודות על משלי כו יח

מצודת דוד

"כמתלהלה" - כמו המתייגע לזרוק ניצוצים של אש הנכבים טרם יבואו אל מי שזרקם ולא יזיקו אותו, הנה עם-כל-זה לא יגע לריק כי כוונתו לאמן ידו לזרוק בו חצים ודברים הממיתים -

מצודת ציון

"כמתלהלה" - ענין יגיעה ועייפות, כמו (בראשית מז): "ותלה ארץ מצרים".

"היורה" - ענין השלכה, כמו (שמות טו): "ירה בים".

"זקים" - ניצוצות, כמו (ישעיהו נ): "מאזרי זיקות".