מצודות על משלי כו יא

מצודת דוד

"ככלב" - כמו הכלב אשר דרכו לחזור ולאכול את המאכל אשר קאה מגופו, ולא יבין כי בעבור רוע המאכל קאה אותו ומה לו לאכלו שוב? כן הכסיל שונה לעשות שוב אולתו אשר נכשל על ידו, ולא יבין.

מצודת ציון

"קאו" - מלשון הקאה.

"שונה" - מלשון שנים.