מצודות על משלי כו י

מצודת דוד

"רב" - איש ריב ירבה חללים כל הקרב, ואין מי יגש אליו; אבל ישכור את הכסיל ואת העוברים על דת, למען יהיו הם בחברתו להכאיב עמהם את הבריות.

מצודת ציון

"רב" - מלשון מריבה.

"מחולל" - מלשון חלל והרג.

"עוברים" - ר"ל בעלי עבירה עוברים על דת.