מצודות על משלי כו ז

מצודת דוד

"דליו" - כמו שהשוקים מן הפסח המה גבוהים זה מזה ולזה יפסח, וכן המשל בפי הכסילים לא תשוה אל הנמשל.

מצודת ציון

"דליו" - ענין הרמה, כמו (ישעיהו לח יד): "דלו עיני למרום".

"שוקים" - שוקי הרגליים.

"מפסח" - מחיגר.