מצודות על משלי כו ג

מצודת דוד

"שוט" - הנה שוט הוכן להכות בו הסוס להטותו הדרך, ומתג הוכן לחמור למשכו בו אל מקום הנרצה, ושבט הוכן לגוף הכסילים לייסרו לעזוב אולתו, כי לא יוסר בדברים.

מצודת ציון

"שוט" - שרביט ושבט, כמו (נחום ג): "קול שוט".

"מתג" - הוא כעין רסן עשוי להנהיג בו, (תהלים לב): "במתג ורסן עדיו".

"לגו" - לגוף, כמו (יחזקאל כג): "אחרי גוך".