מצודות על משלי כה י

מצודת דוד

"פן יחסדך" - פן כל השומע יחרפך לקרות לך הולך רכיל.

"ודבתך" - הדיבה אשר הוצאת מפיך לא תוכל להשיב אחור, ותתחרט ולא תוכל לתקן.

מצודת ציון

"יחסדך" - ענין חרפה, כמו (ויקרא כ): "חסד הוא".

"ודבתך" - על הרוב יאמר על דברי גנאי, ומעצמו יובן.