מצודות על משלי כד לא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כלו" - על כל השדה עלה קוצים, כי בעבור העצלות לא חרש כראוי לחתוך שרשי הקוצים לבל יגדלו.

"וגדר" - גדר האבנים שהיה סביב נהרסה, כי העצל סר השגחתו.

מצודת ציון

"קמשונים חרולים" - מיני קוצים, כמו (ישעיהו לד): "קמוש וחוח במבצריה", וכמו (איוב ל): "תחת חרול יספחו".

"וגדר" - כותל.

"נהרסה" - מלשון הריסה ונתיצה.