מצודות על משלי כד כח

מצודת דוד

"עד חנם" - ר"ל דבר שלא ידעתו, ועם כי הוא בדבר חנם שאין בדבר היזק ממון.

"ברעך" - בעבור אמונת רעך, ר"ל על כי ידעת שדבריו אמת.

"והפתית" - ר"ל אף אם בשום פעם פתית אתה לרעך בשפתיך לעשות כזאת, עכ"ז עם כל זה אתה לא תעשה כן.