מצודות על משלי כד כז

מצודת דוד

"הכן" - בתחלה הכן מלאכתך בחוץ, והם מלאכת שדה וכרם.

"ועתדה" - הזמן לך בשדה די מחסורך; אחר זה בנה ביתך לשבת בו, כי אם לא תכין די מחסורך לא תוכל שבת בית, כי תהיה נודד ללחם.

מצודת ציון

"ועתדה" - ענין הזמנה, כמו (איוב טו): "התעתדו לגלים".