מצודות על משלי כד כג

מצודת דוד

"גם אלה לחכמים" - ר"ל, עם כי נראה שהדברים האלה כל חכם יבין מדעתו ואין מהצורך להזהירו, מ"מ אמורים גם המה לחכמים, והם יוסיפו לקח להבין תוכיות הדברים.

"הכר פנים" - ר"ל אף לעשות משפט אמת ולומר להיוצא זכאי 'הנה הכרתי פניך לזכותך', הנה לא טוב ידבר, כי יש בדבר ח"ה חילול השם לפני הזכאים.