קטע:מצודות על משלי כד יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי תאמר" - כי תכחש לומר: הן לא ידענו אם לקוחים המה למות.

"הלא" - ר"ל הלא לא יועילו דברך, כי הלא ה', שהוא בתוך לבות בני אדם, הוא יבין אם ידעת אם לא ידעת.

"ונוצר וגו'" - כפל הדבר במ"ש.

"והשיב" - הוא ישיב גמול האדם כמפעלו, ואם ידעת והתרפית יהיה צר כחך מדה במדה.

מצודת ציון

"תוכן" - מלשון תוך.