מצודות על משלי כד יא

מצודת דוד

"הצל וגו'" - מוסב על 'אם תחשוך' האמור בסוף המקרא, לומר: אם תחשוך להציל את הלקוחים למות והמטים להרג.

מצודת ציון

"ומטים" - מלשון נטיה.

"תחשוך" - תמנע.