פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מחשב להרע" - עם כי לא עשה הרעה, סוף יגולה קלונו ויקראו לו בעל מחשבות רעות. ד