מצודות על משלי כג כט

מצודת דוד

"למי אוי" - למי מיוחד צעקת אוי ואבוי, והם צעקת יללה.

"מדינים" - דין ומריבה עם אנשים.

"שיח" - ר"ל רבוי דברים בלא השכל ובלא סדר.

"פצעים חנם" - דרך השיכור להתקוטט ולפצוע בחבירו, וכאשר יחזור חבירו ויפצע בו נראה כאלו פצעו על חנם, כי זה שפצע תחלה לא מדעת עשה, כי היה מבולבל ביינו.

"חכלילות עינים" - אדמימות עינים מרוב שתיית היין, והוא דבר גנאי.

מצודת ציון

"שיח" - ענין דבור, כמו (תהלים קד): "יערב עליו שיחי".

"פצעים" - מכות המוציאות דם, כמו (שמות כא): "פצע תחת פצע".

"חכלילות" - אדמימות, כמו (בראשית מט): "חכלילי עינים מיין".