מצודות על משלי כג כה

מצודת דוד

"ישמח וגו'" - מוסב על האמור למעלה 'אמת קנה', לומר הלא גיל יגיל וגו', לזה קנה אמת, וישמח אביך וגו' .

"יולדתך" - המלמדך, המוליד החכמה בלבך.