מצודות על משלי כג יד

מצודת דוד

"אתה" - הנה אתה תצערו בהכאת השבט, ובזה תצילו מן השאול כי יכשיר מעשיו. מוטב לו צער השבט מצער השאול.

מצודת ציון

"משאול" - מגיהנם.