מצודות על משלי כג טז

מצודת דוד

"בדבר" - בעת ידברו שפתיך מישרים ליישר עוד את הזולת.

מצודת ציון

"ותעלוזנה" - ענין שמחה, כמו (תהלים קמט): "יעלזו חסידים".

"כליותי" - תאות השמחה היא בכליות.