מצודות על משלי כג ד

מצודת דוד

"אל תיגע" - להרבות עסק להרבות הון.

"מבינתך חדל" - ר"ל אם מבלי עצתי, חדל מזה מבינת עצמך, כי מה תועלת במרבית ההון?

מצודת ציון

"תיגע" - מלשון יגיעה.