קטע:מצודות על משלי כג א

מצודת דוד

"כי תשב ללחום" - כאשר תשב לאכול לחם עם המושל בה, הוא בעל הסעודה,

"בין תבין" - תן דעתך להבין את הדברים אשר לפניך, להתבונן בהם אם עינו יפה או רעה.