מצודות על משלי כב ד

מצודת דוד

"עקב" - סוף הענוה היא יראת ה', ר"ל הענוה תסבב היראה, כי כשיכיר בשפלות עצמו יגדיל רוממות המקום, ותבוא בלבו יראת הרוממות, וימצא עושר וכבוד וחיים.

מצודת ציון

"עקב" - ענינו סוף ואחרית, ע"ש שהעקב הוא סוף הרגל.