קטע:מצודות על משלי כא כו

מצודת דוד

"כל היום" - העצל הזה יתאוה בכל עת למלאות נפשו הריקה; והצדיק יתן לו מהונו ויחזור ויתן ולא ימנע הנתינה ממנו, עם כי פשע בנפשו.

מצודת ציון

"יחשוך" - ענין מניעה.