קטע:מצודות על משלי כא יד

מצודת דוד

"מתן" - הנותן מתן בסתר למי שחרה אפו בו, הנה המתן הזה יכסה את האף ולא יהיה נראה עוד.

"ושוחד בחק" - הנותן שוחד בחיק, ר"ל בהסתר, אז יכפה בזה חמה עזה וחזקה; וכפל הדבר במילים שונות.

מצודת ציון

"יכפה" - ענין כסוי, ובדברי רז"ל (שבת פח.): "כפה עליהם הר כגיגית".