מצודות על משלי י לא

מצודת דוד

"ינוב וגו'" - ר"ל: באמרי פיו יוכלל חכמה ומוסר, ומרמז לומר שפי תהפוכות תכרת, ר"ל: המהפך חכמת התורה למינות יוכרת.

מצודת ציון

"ינוב" - ענין דיבור, כמו (ישעיהו נז): "בורא ניב שפתים".