קטע:מצודות על משלי יט ב

מצודת דוד

"גם בלא דעת" - אפילו העובר עבירה בלא דעת וכוונה, מ"מ בודאי לא טובה נפשו, כי לא יאונה לצדיק כל און.

"ואץ" - הממהר ברגלים ללכת אל המקום אשר נשאו לבו, הנה לחוטא יחשב, כי מהראוי להתבונן תחילה פן יבא מזה דבר פשע.

מצודת ציון

"ואץ" - ענין מהירות, כמו (יהושע י): "ולא אץ לבא".