קטע:מצודות על משלי יח א

מצודת דוד

"לתאוה וגו'" - תלמיד חכם הנפרד לפרוש מן התורה, כי יבקש ללכת אחר תאוות הלב, הנה בכל מקום שעוסקים בתורה תיגלה חרפתו, על כי מאז היה עמהם ופירש מהם.

מצודת ציון

"תושיה" - כן נקראת התורה, והוא מלשון יש, כי ישנה לעולם ולא תשוב לאין כיתר הדברים.

"יתגלע" - כמו יתגלה בה"א.