מצודות על משלי יז כ

מצודת דוד

"עקש לב" - המחשב עקשות.

"ונהפך בלשונו" - המהפך עצמו בלשונו לדבר תמימות ובקרבו ישים ארבו, הוא עצמו יפול בהרעה אשר חשב לזולת.