מצודות על משלי יז יג

מצודת דוד

"תחת טובה" - במקום הטובה שעשה לו.

"לא תמוש וגו'" - כי לא ימצא מי משתדל להצילו מהרעה, הואיל ואינו משלם כמו הגמול.

מצודת ציון

"תמוש" - ענין הסרה, כמו (יהושע א ח): "לא ימוש".