מצודות על משלי יז טז

מצודת דוד

"למה זה" - ר"ל הכסיל, המוליך מחיר כסף למורים לקנות חכמה, למה לו זה המחיר, ומה הועיל בה? ואם לקנות חכמה לעצמו ,הלא אין לו לב משיג דברים מושכלים.

מצודת ציון

"מחיר" - ענינו דמי הדבר וערכו, כמו (ישעיהו נה): "ובלא מחיר יין וחלב".